6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU DOĞRULTUSUNDA HASTA VE HASTA YAKINI AYDINLATMA METNİ

Orte Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “ORTEDENT” olarak anılacaktır.) olarak, polikliniğimizde hasta, hasta yakını, çalışan ve her türlü ilgili kişinin mahremiyet hakkını ön planda tutmaktayız. Bu bağlamda sunmakta olduğumuz sağlık hizmetlerinden faydalanan hasta, hasta yakını, danışan, çalışan ve polikiliniğimiz ile bağlantılı her türlü şahsın tarafımıza ulaşan kişisel verilerinin T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun olarak işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi ve her türlü yükümlülüğün yerine getirilmesi adına gerekli işlemleri yerine getirmekteyiz.

KVKK uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda silinecek, gerekli durumlarda anonimleştirilecek, imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni ile polikliniğimizin sunmakta olduğu hizmetler çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

Tanımlar

 1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 2. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 3. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 4. KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
 5. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusunun kurumsal kimlik bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ad-Soyad : Orte Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve Malzemeleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ.

Adres : Mimar Sinan Mh, Ali Çetinkaya Blv Pk:35220, 35230 Konak/İzmir 

Telefon : (0232) 465 05 50

Web Adresi : www.ortedent.com.tr

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Poliklinik faaliyetlerimiz kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile elektronik ve/veya fiziki ortamlardaki polikliniğimizde bulunan hasta kaydı işlemleri, matbu formlar, gerçekleştirilen muayeneler, tıbbi testler/tetkikler ile hekim ve diğer personelimiz ile gerçekleştirdiğiniz sair iletişim kapsamında polikliniğe ait bilgi yönetim sistemi, ORTEDENT’e ait internet sitesi, iletişim kanalları, e-posta, telefon, diğer çevrimiçi ve/veya çevrimdışı elektronik iletişim platformları, sosyal medya hesaplarımız, konsültasyon veya aldığınız hizmetler sebebiyle iş birliği içinde olduğumuz sağlık kuruluşları ve iş birliği içinde olduğumuz laboratuvarlar ve bunların entegre sistemleri, yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ve bunların entegre sistemleri ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla; açık rıza başta olmak üzere, sözleşmenin kurulması veya ifası, kişinin meşru menfaati, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Hangi Kişisel Verilerinizin İşlendiği ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Sağlık bilgileriniz başta olmak üzere özel nitelikli ve tüm kişisel verileriniz, aşağıdaki belirtileler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirtilen amaçlar ile sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenebilmektedir. 


 • Kimlik Verileriniz: Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi/Yeri, Anne/Baba Adı, Yabancı Kimlik Numarası, Cinsiyet vb. Kimlik Bilgileri, Kimlik Sureti; Kişiye Ulaşılamadığında Ulaşılacak Kişinin Ad- Soyad Bilgisi 
 • İletişim Verileriniz: İkamet /İşyeri Adres Bilgisi, Ev/İş/Mobil Telefon Numarası, Mail Adresi, Kişiye Ulaşılamadığında Ulaşılacak Kişinin Telefon Numarası Vb;
 • Finansal Verileriniz: Banka Hesap Numaranız, IBAN Numaranız, Kredi Kartı Bilginiz, Faturalama Bilgileriniz Gibi Finansal Verileriniz; Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Ve Planlaması Amacıyla Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Verileriniz Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Verileriniz; 
 • Sağlık Verileriniz: Kan Grubu, Kullandığı Cihaz / Protez, Sürekli Kullandığı İlaç, Geçirdiği Hastalık / Ameliyat – Alerji Bilgisi, Medikal Geçmiş, Mevcut Şikâyet Ve Hastalıklar, Oruç Bilgisi, Laboratuvar Sonuçlarınız, Test Sonuçlarınız, Poliklinik Verileriniz, Menstrüasyon Başlangıç Bilgisi, Hamilelik Durumu, Tedavi Geçmişi, Randevu Bilgileriniz, Reçete Bilgileriniz, Tedavi Ücreti Dahil Ancak Bunlarla Sınırlı Olmaksızın Tıbbî Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi Sırasında Veya Bunların Bir Sonucu Olarak Elde Edilen Her Türlü Sağlık Ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Verileriniz. 
 • Görsel Ve İşitsel Verileriniz: Fotoğraf Ve Kamere Kaydı.
 • Çalışma Ve Eğitim Verileriniz: Meslek, Sosyal Güvence.
 • Diğer: Yakın Bilgisi, Referans Bilgisi.

Kişisel verileriniz burada belirtilen kapsamda işlenecektir: Başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama; Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; Size özel tedavi, ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini; Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma; Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ilişkili özel bilgi yönetim sistemleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme; Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama; Hizmetlerimiz karşılığında fatura tanzim edilmesi; Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini; İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verilerinizin aktarımının esas kuralı buna dair açık rızanızın mevcut olmasıdır. Ancak kişisel verileriniz KVKK’nın 8. Maddesin doğrultusunda kanunlarda açıkça öngörülmesi, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hallerinde ve yine KVKK’nın 9. Maddesi çerçevesinde kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlı olarak açık rıza aranmaksızın yurt içiyle sınırlı olmak üzere aktarılabilir. Buna göre kişisel verileriniz,  özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi gerekli şartların oluşmuş olması halinde yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sahip olduğunuz haklar belirtilmiştir. Buna göre kendinizle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi noter vasıtasıyla ‘Mimar Sinan Mh, Ali Çetinkaya Blv Pk:35220, 35230 Konak/İzmir’ adresimize gönderebilir veya adresimize kimliğinizi tespit edici belge ve bilgilerle bizzat elden iletebilirsiniz. Belirtmek gerekir ki “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda başvurularınızda ad-soy ad, imza, T.C. Kimlik Numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas ikamet veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas olmak üzere e-posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu unsurlarının bulunması zorunludur. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Buna göre İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.